Denne nettsiden (alltinget.net) er ikke nettverket i seg selv.  Nettverket har ingen “nettside”.  Nettsiden her er bare én av mange formidlere av informasjon (og tilbyder av én av mange “puber”) som hjelper deg å starte, finne, koble til, og å forstå nettverksoppbyggingen/strukturen.

For å se “Alltingets” innhold må du koble deg til via “Alltingets pub”, eller via noen andre som er tilkoblet der fra før.  En skjermdump fra starten ligger likevel lengre ned i denne artikkelen.

Her kalles det “Alltinget”, du kan kalle det hva du vil

Nettverket – sett herfra via “vår pub” – har fått navnet “Alltinget”, men da nettverket i praksis er P2P (peer-to-peer brukerdistribuert), eierløst, brukerstyrt, og fleksibelt, og sannsynligvis ser anderledes ut sett fra din side (f.eks. om du starter din egen del av nettverket), så kan du kalle det hva du vil.  Er ikke det fiiiint? 🙂

Man kan navngi/kalle nettverket hva man vil, for alle og enhver kan fritt starte opp sin egen del av nettverket, holde det reservert for egen kontaktkrets (små digitale “lommetun”), eller åpne det for offentligheten og/eller tilkoble ens eget nettverk (og dermed en selv) til en større eksisterende del av nettverket.  Når flere deler av nettverket smelter sammen, hvem skal da kunne bestemme noe navn? Derfor er nettverksnavn egentlig irrelevant (annet enn som “fenomen på folkemunne”).

Deg selv som “founder” og igangsetter

Det har heller ingen betydning hvem som starter det enkelte fragment av nettverket. Hver bruker/medlem er jo samtidig en minipub (og en potensiell starter/initiativtaker), så….hvor mange “initiativtakere og founding fathers/mothers” skal man liste opp og annonsere på en “nettside”? Slikt er jo overhodet ikke viktig, og blir kjapt en umulig oppgave å holde styr på.

Gjør hva du kan for å lære systemet, det er FREMTIDEN, og er ikke vanskelig

Hovedfokus må være å prøve å forstå nettverket, hvor genialt det faktisk er, og dermed forstå nytten av det, og behovet for det, samt erkjenne at mange små fragmenter av dette nettverket allerede er i gang, og at mange av disse etterhvert vil overlappe og tilknyttes hverandre til et større hele.

Sjekk heller ut utviklerne av programvaren, lær om systemet, og bidra så løpende til å gjøre vår norske del av nettverket så godt som mulig.

Eller enda bedre; sett opp din egen pub, start nettverksbyggingen der, utvid ved å koble deg til både egen og “Alltinget’s pub”, del ut invitasjonskoder slik at folk på vår side kan tilkoble din pub, og vice versa, og således hjelpe oss alle å bygge ut nettverket og gjøre det mer robust!

Demokratiet, ytringsfriheten og ytringsretten avvikles stykkevis og delt, mens vi som trenger det sitter passivt og ser på

“Demokratiet” kan ikke fungere i et samfunn hvor innbyggerne aktivt hindres fra reell opplysthet.  Hvor innbyggerne sensureres, stenges ute fra avisenes kommentarfelt, utsettes for scenenekt (no-plattforming), får sine sosiale nettverkskontoer ghostbanned og stengt, nektes tilgang til fakta og sann informasjon. Hvor man forsøkes styrt, manipulert og indoktrinert av elitisk løgn- og skremselspropaganda, og blir overvåket analysert, kartlagt og atter industrielt psykologisk massemanipulert (psycographics) av orwellske monopolistiske teknologi- og informasjonskarteller, elitiske tenketanker, lysskye adferdsforskere, hemmelige tjenester, og skjulte lugubre og invaderende bakromsalgoritmer.

Og det hele gjerne for å lette elitenes implementering og snikimplementering av mer eller mindre fordekte suverenitetsraserende, kultur- og identitetsraserende globalistagendaer i strid med både folkeviljen og Grunnloven. Hvor mer enn halve den norske (og europeiske) befolkning (som uttrykker seg uenig, skeptisk og kritisk til “samfunnsutviklingen”) blir forsøkt stemplet og hengt ut som nazister, fascister og rasister, og hvor selv ens usle åndedrag og blotte eksistens alene nærmest er på god vei til å bli definert som “hatkriminalitet”.

Folket må frigjøre seg fra disse aktørene og disse hersketeknikkene, ta tilbake informasjons- og kommunikasjonsmakten, forvare ytringsfriheten og ytringsretten, og etablere og ta i bruk landsdekkende åpne og tilgjengelige kommunikasjonskanaler som ikke kan sensureres eller stenges ned.

HER KOMMER “ALLTINGET” INN! Vennligst les videre, dette er viktig:

Tre dager etter oppstart 5. januar var vi 7 brukere – Det tar sin tid å få folk til å teste ut noe nytt.

3-stegs instrukser for nedlasting, installering og konfigurering av din Patchwork klient finner du her: https://alltinget.net/last-ned-klient/

På samme side vil du også få veiledning om hvordan generere deg en invitasjonskode til “Alltinget’s” pub for å kunne koble deg til nettverket.

“Pubs” (synkroniseringshjelpere)

Alltinget.net’s driftede «pub’s» er kun en innledende synkroniserende del av dette nettverket, og har til oppgave å hjelpe deltakerne å finne hverandre.  Alle som ønsker kan installere, drifte og tilby sin egen “pub”, offentlig eller privat, og sånn sett bidra til å styrke og utbygge nettverket.  Nettverket er dog ikke avhengig av noen “pub”. I realiteten er det slik at hver deltaker i praksis er en “minipub” som hjelper til med distribusjon og synkroniseringa av informasjon innenfor egen krets av “direkte venner, og disses venner”, og fungerer som lokale potensielle tilknyttingspunkt i lokale wifi- og mesh-nettverk hvor en “i det små” kan begynne å bygge ut sitt eget nettverk. “Puben” hjelper bare til å gjøre dette kjappere, og øke rekkevidden ut over ens lokale nærmiljø.

Nettverket styres av brukerne.  Brukerne har makten!

Nettverksfragmentet “vårt” er nå “skubbet i gang”, det har allerede løsrevet seg fra sin “skaper”, utvikler seg nå autonomt og dynamisk, “lever sitt eget liv” og kobler seg kanskje etter hvert opp mot andre fragmenter av samme type nettverk.  Alt basert på hva deltakermassen selv bidrar med og foretar seg.  Nettverket ér deltakermassen, og deltakermassen ér nettverket.  Nettverket kan ikke sensureres, brukerne kan ikke sensureres, og nettverket kan ikke taes ned!

Nettverket i seg selv har ingen definert fysisk lokasjon og har ingen dedikert nettadresse/server/ip-adresse, da nettverket er horisontalt strukturert og 100% P2P (peer-to-peer). Nettverket eksisterer dermed hos, skapes av, konstitueres av, og utgjøres av brukerne selv.  Brukerne har makten, og ingen andre.  Nå handler det bare om å få folk til å forstå hvor viktig og nyttig det er å begynne å ta dette verktøyet i bruk!

Ingen eiere, ingen autoriteter – bortsett fra DEG SELV

Nettverket eksisterer uten noen sentral autoritet, hverken tekniske eller menneskelige autoriteter.  Her er ingen eiere, ingen talsmenn/kvinner, ingen offisielle “representanter”, ingen kontorer, ingen konsulenter og rådgivere, ingen selgere, ingen juridiske fiksjoner, ingen admins, ingen moderatorer, ingen å glorifisere, og ingen å klandre eller ansvarliggjøre for hva deltakerne velger å ytre seg om (bortsett fra den enkelte som finner på å ytre seg i strid med norsk lov, denne må selv bære risikoen for potensielle konsekvenser).

Nettverket (peer-to-peer/P2P) skiller seg videre fra andre typiske sosiale nettverk (sentraliserte og federerte), ved at dine data er dine, dine data lever på din computer, din mobil eller ditt nettbrett, og er ikke lokalisert eller lagret i noen sentralisert proprietær skytjeneste.  I dette nettverket finnes det ingen “login”, ingen passord, ingen epostadresser, ingen sentrale databaser med hundredevis og tusenvis av brukerkontoer som kan mistes, korrumperes, hackes, stjeles og misbrukes, ingen persondata å verne, dermed ingen juridisk personvernproblematikk eller “personverndirektiver” å måtte ta hensyn til.

Her er ingen “firma” som kan diktere deg brukerbetingelser, monopolisere og monetarisere dine data, ingen systempåtvungne annonser, ingen systempåtvunget markedsføring, og ingen lugubre algoritmer som blander seg i hva du skal få lese eller hvem som skal få lese det du skriver.

Du kjører et FOSS kommunikasjonsprogram på din maskin/enhet.  Dette programmet strekker seg ut i verden for å kommunisere med andre. Dermed kan heller ingen andre være ansvarlig autoritet. Det er det kun du selv som kan være.  Dermed finnes det heller ingen sentral autoritet en kan appellere til for å få kneblet “folk en ikke liker”.

Alle deltakere må derfor selv være sin egen autoritet, selv ta ansvar ved å moderere egen kommunikasjon og moderere den informasjon man selv eksponeres for i nettverket.  Blant annet ved å bruke funksjonene følge/avfølge/blokkere.  Man må rett og slett “skifte gir”, reprogrammere knotten, og snarest erkjenne at det i et nettverk for voksne ikke finnes noen barnehagetanter (moderatorer) som kan “passe på en” og beskytte ens uselvstendige, skrøpelige og aspelauvskjelvende sjelsvesen fra “alt det fæle der ute”. (Det blir litt som å befri seg selv fra “krykkene” som holder en i nesegrus servil autoritetsunderkastelse og åndsforkrøplende appell til ytre autoriteter.)

Stor frihet.  Og med frihet følger ansvar.  Hvem er ansvarlig?

Du er ansvarlig for hva du publiserer, og for din deltakelse i nettverket, Ola Nordmann er ansvarlig for sin del, Kari Nordmann er ansvarlig for sin del, osv. osv.  Altså, her er ingen sentrale ansvarlige autoriteter!

Forstår man ikke behovet for, og/eller er man ikke villig til/klar til å selv ta dette individuelle ansvaret, så bør en heller ikke bli medlem i nettverket.

I dette nettverket er det ikke mulig å redigere eller slette meldinger.  Skriver man noe, og trykker på publiseringsknappen, så må man stå for det. (Denne begrensningen er innbakt i nettverkets arkitektur,  godt og fornuftig begrunnet.  Andre typer sosiale nettverk, f.eks av typen Facebook, gir deg en falsk illusjon av muligheten å kunne slette/redigere dine meldinger, men dette er i praksis lureri.)

Tenk deg derfor nøye om – og bruk gjerne stavekontrollen – før du ytrer deg, spesielt i tilfeller hvor du kan være opphisset og oppterget.

ADVARSEL: Betrakt ALLTID all kommunikasjon (bortsett fra private krypterte meldinger), som OFFENTLIG TILGJENGELIG informasjon, og kommuniser alltid med denne viktige advarselen i “bakhodet” !

Trenger man hjelp i nettverket, eller har noe utestående med noen av deltakerne, så må man selv ta det opp direkte med vedkommende, eller henvende seg til den øvrige brukermasse.  Vi satser på at andre voksne individer i nettverket vil trå til å hjelpe dersom noen utsettes for stygge angrep og ufint trav.  Vi er jo her for å lære, og for å utvikle et kommunikasjonsfellesskap hvor alle har like muligheter til å delta.

Loven setter grenser

Opplever man seg utsatt for lovstridigheter, personsjikane, trusler etc. så er det ens eget ansvar å ta saken videre evt. til politi og domstoler.  Er man bosatt i Norge gjelder norsk lov. Ytrer man seg i strid med loven, så må en selv leve med og bære de potensielle konsekvenser.

Denne friheten og selvstendigheten under ansvar kan gi grobunn og betingelser for å vokse som kommuniserende menneske, og motivere til å oppøve toleranse for ytringer vi kan være uenig i eller kanskje ikke forstår. Toleranse i den forstand, at om noen mener og/eller uttrykker noe du ikke er enig i, og/eller ikke liker, så kan dette aldri være grunnlag for krav om noe flertalls- eller fellesskapsbeslutning om å få dem kneblet og utestengt.  Det er rett og slett ikke teknisk mulig, og heller ikke ønskelig i et nettverk som i sin grunnstruktur oppfordrer til og avkrever deltakerne oppøvelse av individuell ansvarlighet og selvstendighet. Ønsker du noen kneblet, så må du selv blokkere vedkommende, og overlate til andre å fatte sine egne individuelle beslutninger.

Nettverket er ingen “safe space” eller komfortsone!

“Vår del” av nettverket er startet med hovedformål å tilby, utbrede, utbygge og sikre fri kommunikasjon og åpne frie brukerstyrte kommunikasjonskanaler, bidra til å sikre ytringsfriheten, sikre ytringsretten, og til å sparke føttene vekk under totalitære menings- og ytringstyranniske krefter som iherdig jobber for mer sensur, innsnevering av ytringsrommet, og marginalisering, utestengelse og demonisering av “meningskjettere”, samfunnskritikere og “anderledes tenkende”.

Menings- og ytringstyrraniet

Har man en menings- og ytringstyrann “i magen”, så vil dette nettverket antakelig bli del av ens verste mareritt.  For her finnes ingen sanksjonsmuligheter.  Da må en i så fall stenge internettforbindelsen til like mange individuelle internettkunder som det finnes medlemmer i nettverket, og selv da kan en ikke hindre deltakerne å synkronisere/utveksle sin kommunikasjon ved hjelp av lokale nettverk, mesh- og wifi-nettverk, og til og med ved hjelp av minnepinner/kort.

Det finnes bare én måte for menings- og ytringstyranner å påvirke dette nettverket og dets medlemmer, og det er å kravle seg ut av ens “beskyttede komfortsfære”, og på like fot med andre, selv delta i nettverkets diskusjoner.  Fremme og forsvare ens argumenter for sensur og innsnevring av ytringsrommet, for marginalisering, utestengelse og fordømmelse av meningskjettere og anderledes tenkende, og uten hjelp fra “skyggemanipulatorenes bakdører” derved – åpent og offentlig, ærlig og redelig – bryne seg og ens argumenter på like vilkår i diskusjoner med andre folk som ikke er enig med en.  Velkommen, og lykke til 🙂

I dette nettverket finnes ingen “administrative bakrom” hvor e-tjenester, korporasjoner og sensurtrollfabrikker (f.eks faktisk.no) i det skjulte kan overvåke, moderere, manipulere eller sensure din kommunikasjon.  Det kan kun skje om du slipper dem inn i hjemmet ditt og gir dem kontroll med patchwork-klienten din.  Ditt ansvar.

Aktører med mindre ærverdige formål må derfor selv delta på like vilkår med alle andre brukere i dette nettverket, og løper derved også risikoen for å bli avslørt og/eller konfrontert i full offentlighet. (Noe denne type aktører slipper på Facebook, Twitter o.l., hvor de kan operere i det skjulte via monopolselskapenes bakdører, og i det skjulte misbruke selskapenes teknologiske verktøy som manipuleringsvåpen mot enkeltindivider og medlemsmassen som helhet)

Hypersentiv krenkomanikultur

Hypersentiv krenkomanikultur vil nok – gitt plattformens tekniske arkitektur og horisontale struktur uten sentrale autoriteter – sannsynligvis få dårlige kår i dette nettverket. Er man av typen som lett føler seg krenket av alt og alle mellom himmel og jord, så bør en antakelig skåne seg selv ved å ikke tilmelde seg nettverket.  I nettverket er det nemlig ingen som kan “ta affære” hvis noen “føler seg krenket” f.eks. av diskusjoner med ulike meninger om kjønn, etnisitet, hudfarge, “jødisk” makt, holocaust, islam, massemigrasjon, identitetspolitikk, krigshistorie osv. osv.

I et nettverk som i sin grunnstruktur og arkitektur oppfordrer til – og avkrever – deltakerne oppøvelse av individuell ansvarlighet og selvstendighet, så er det heller ikke ønskelig å ha noen autoriteter som kan “ta affære” på noen “krenkedes” vegne.  Ønsker du noen kneblet, så må du selv blokkere vedkommende, og overlate til andre å fatte sine egne individuelle beslutninger.  En må selv ta ansvar for egne følelser, egne ønsker, preferanser, handlinger og beslutninger.

Mangfold og mangekultur

I nettverket kan man finne folk med alle mulige politiske og religiøse overbevisninger, samt høyst sannsynlig både konspiratører og “konspirasjonsteoretikere”.  Her vil etterhvert også finnes selverklærte landspatrioter, nasjonalister, globalister, sosialister, kapitalister, anarkister, kommunister, nasjonalsosialister, nazister, fascister, rasister, “antisemitter”, høyre- og venstreradikale “raddiser” o.l.

I nettverket finnes også mange andre ikke-så-selverklærte “noe som helst”, som også benytter sin rett til å delta og å ytre seg i nettverket. Disse er og blir ikke “kommunister”, “fascister”, “nazister”, “rasister” og “antisemitter”, bare fordi en eller annen snott av en menigstyrann, eller et eller annet kommentartroll finner på å påstå det.  Denne, og andre typer velkjente hersketeknikker vil antakelig hurtig bli imøtegått og avkledd i dette nettverket.

“Alltinget”, en veiviser

Alltinget.net (denne nettsiden) er bare en veiviser, “til steder hvor ytringsfrihet finner sted”, til en av mange «puber» hvor det finnes en «bartjener» som lar deg formidle ditt budskap, lytter til deg, og som gir deg litt «sladder» om hva bartjeneren fikk høre sist noen andre stakk innom.  Du vil finne andre i «baren» med samme formål, nemlig å formidle sitt budskap, lytte til og diskutere andres budskaper, slik bringes ditt budskap videre. Selv snapper du opp noen budskaper du har sans for, og videreformidler disse til andre igjen.  Kall det gjerne også en “ryktebørs”.

Alltinget.net, “puben” og «bartjeneren» lagrer ikke selv noe informasjon, den bare videreformidler, (nesten som en torrent server) slik at din kommunikasjon kan leses av andre utenfor ditt lokale nettverk, og vice versa. Ja Alltinget.net, “puben” og «bartjeneren» kan over tid bli overflødig for deg, da du med tiden skaffer deg så mange andre kontakter, kanskje også andre «puber», at du får budskapene direkte fra og via dem. Men i starten er det lurt å følge den første «puben».

Alltinget.net (denne nettsiden) driver bare én av disse mange «pubene» i kommunikasjonsnettverket. «Pubene» har ingen logger, ingen brukernavn, passord og epostadresser å sikre, ingen brukerkontoer å holde styr på, ingen lesbare meldinger, ingen bilder, ingen brukerfiler, ingen informasjon, da ALL aktivitet relatert til brukernes kommunikasjon lagres på de individuelle brukeres egne computere/mobil/nettbrett.

«Puben» og «bartjeneren» setter deg bare i forbindelse med andre «besøkende». Hva dere så velger å snakke om er «puben» uvedkommende, da kommunikasjonen dere i mellom, mellom andre venner som følger dere, foregår P2P.  Private meldinger synkroniseres og lagres alltid kryptert, og kan kun leses av sender og mottaker.

 

Using Trust in Open Networks

Open networks are systems that allow participation without deferring to central authority. The Web, Email, BitTorrent, IPFS, and SecureScuttlebutt are all open networks.

Open networks try to maximise their potential value by letting agents  contribute and extract data independently, and without intermediation. This is the Laissez-faire approach to architecture, and it frequently  benefits from the efficiency of horizontal scaling.

In SecureScuttlebutt, we have decided never to adopt centralized authorities in the protocol. This decision was motivated by

  1. Distrust of information monocultures.
  2. Desire to maximize autonomy of individual users.
  3. General curiosity.